I.S.T. Assen - logo

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en verkooptransacties van I.S.T. Assen, van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd. Eveneens vallen hier onder alle toekomstige aanbiedingen en verkooptransacties.

2. Strijdigheid met andere voorwaarden

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing tenzij I.S.T. Assen uitdrukkelijk, schriftelijk geheel dan wel gedeeltelijk, hiervan afstand doet. Eventuele inkoopvoorwaarden van de wederpartij zijn van toepassing indien hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door I.S.T. Assen is ongestemd. Op verwijzing naar de inkoopvoorwaarden op schriftelijke bestellingen van derden hoeft I.S.T. Assen geen acht te slaan.

3. Totstandkoming overeenkomsten

Overeenkomsten zijn pas bindend indien deze schriftelijk door I.S.T. Assen zijn bevestigd, dan wel doordat I.S.T. Assen aanvangt met de uitvoering van de overeenkomst, dan wel dat I.S.T. Assen tot feitelijke levering is overgegaan.
De door I.S.T. Assen verstrekte gegevens in prospectussen, prijscouranten, offertes, websites en andere uitingen zijn niet bindend.

4. Annulering

Indien de wederpartij een overeenkomst met I.S.T. Assen wenst te annuleren, dan is de wederpartij annuleringskosten verschuldigd, van 15% van het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag (exclusief BTW), vermeerderd met eventuele transportkosten.

5. PRIJZEN

De prijzen van I.S.T. Assen zijn in Euro, exclusief BTW. I.S.T. Assen is gerechtigd om prijsverhogende factoren zoals heffingen, belastingen en toeslagen aan de wederpartij door te berekenen.

6. PLAATS EN WIJZE VAN LEVERINGEN

a. De door I.S.T. Assen opgegeven levertijd, geldt steeds bij benadering.
b. Levering vindt plaats af fabriek tenzij anders is overeengekomen
c. Het risico van goederen gaat bij aflevering over op de wederpartij.

7. UITGEBREID EIGENDOM VOORBEHOUD

a. Door I.S.T. Assen aan wederpartij geleverde artikelen, blijven haar onvervreemdbaar eigendom tot het moment waar op de koopprijs van de artikelen, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan I.S.T. Assen zijn betaald.
b. Indien I.S.T. Assen naast de vordering genoemd in artikel 7a. andere vorderingen op de wederpartij heeft, worden genoemde artikelen pas eigendom van de wederpartij na algehele betaling van alle vorderingen van I.S.T. Assen op de wederpartij.
c. Wederpartij is niet bevoegd de artikelen op welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren alvorens betaling daarvan volledig heeft plaatsgevonden.
d. Wederpartij is verplicht de inhoud van deze eigendomsvoorbehoud bepaling ter kennis te brengen aan degene aan wie door wederpartij door I.S.T. Assen geleverde artikelen, al dan niet tot zekerheid, in (stil) pand te geven.
e. In geval van toerekenbare tekortkoming, is de wederpartij verplicht de goederen op eerste verzoek van I.S.T. Assen terug te geven. De wederpartij zal gecrediteerd worden voor de marktwaarde van de goederen op de dag van de terugname van de goederen.
f. Wederpartij verleent I.S.T. Assen reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar haar goederen zich bevinden teneinde haar eigendomsrecht uit te kunnen oefenen.
g. Terugname, als bedoeld in dit artikel, laat onverlet het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, kosten en intresten.

8. OVERMACHT

a. Overmacht is overmacht conform art. 6:75 BW.
b. Indien door overmacht de leveringen meer dan één maand vertraagd wordt, zijn zowel I.S.T. Assen als de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

9. BETALING

a. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
b. Indien een factuur niet binnen 14 dagen is voldaan, is de wederpartij zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van I.S.T. Assen volledig en direct opeisbaar.
c. De wederpartij is bij niet tijdige betaling een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand.
d. Indien I.S.T. Assen door verzuim van wederpartij genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten waaronder begrepen de kosten voor faillissementsaanvraag, voor rekening van de wederpartij, de buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met absoluut minimum van € 150,00.
e. Indien de wederpartij tekort schiet in de nakoming van de enige overeenkomst van I.S.T. Assen of indien er bij I.S.T. Assen anderszins gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij, is I.S.T. Assen bevoegd de levering van zaken uit te stellen, totdat de wederpartij zekerheid voor de vordering en betaling van de te leveren zaken heeft verschaft.

10. AANSPRAKELIJKHEID

a. I.S.T. Assen is noch jegens wederpartij noch jegens derden aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, in verband met door verkoper geleverde zaken, behoudens indien rechtens vast komen te staan dat één en ander te wijten is aan grove schuld en opzet van I.S.T. Assen.
b. I.S.T. Assen is in geen enkel geval aansprakelijk voor gevolgschade van de wederpartij.
c. De wederpartij vrijwaart I.S.T. Assen van alle aanspraken van derden, ter zake van de door I.S.T. Assen geleverde zaken, tenzij rechtens vast komt te staan dat één en ander te wijten is aan grove schuld of opzet van I.S.T. Assen.
d. Onverminderd het onder a. bepaalde blijft het bedrag van de schadevergoeding beperkt tot het factuurbedrag van geleverde zaken.

11. RECLAMES

a. De wederpartij dient de geleverde zaken binnen 8 dagen na levering grondig op gebreken te controleren. b. Alle reclames dienen binnen 8 dagen nadat de wederpartij een gebrek heeft geconstateerd althans redelijkerwijs heeft kunnen constateren, schriftelijk bij I.S.T. Assen te worden gemeld. Na deze termijn kan de wederpartij geen beroep meer doen op gebrekkigheid.

12. TOEPASSELIJK RECHT

a. Op de overeenkomst tussen I.S.T. Assen en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing
b. Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank te Assen, tenzij I.S.T. Assen het geschil aanhangig maakt bij een andere, volgens de competentieregels bevoegde rechtbank.